Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από περιβαλλοντικές δράσεις

Με αίσθημα ευθύνης προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον

Η εταιρεία με αίσθημα ευθύνης προς το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, μεριμνά και λαμβάνει ουσιαστικά περιβαλλοντικά μέτρα, φροντίζοντας να μειώνει σταδιακά το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η μέριμνα της εταιρείας προς το περιβάλλον υλοποιείται μέσα από ενέργειες, όπως:

  • Δράσεις για τη φροντίδα και αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
  • Φροντίδα για την αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιών και ανενεργών λατομικών χώρων (Αλούλα).
  • Αποκατάσταση εξοφλημένων σημείων των λατομείων που εκμεταλλεύεται.
  • Φύτευση και αναδάσωση των γειτονικών καμένων εκτάσεων.
  • Φροντίδα για την πλήρη ανακύκλωση όλων των αναλωσίμων και πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγική δραστηριότητα.
  • Πραγματοποίηση μετρήσεων περιβαλλοντικών παραγόντων (σκόνη, θόρυβος, ποιότητα νερού, κ.λπ.) και λήψη απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της απόδοσής της.

Διενέργεια υπόγειων εκμεταλλεύσεων με σκοπό τη μείωση τόσο της οπτικής ρύπανσης όσο και της αλλοίωσης της επιφάνειας του εδάφους.

  • Αποτελεί ανεξάρτητο Ίδρυμα Πολιτικής Προστασίας και συμμετέχει με δικά της μέσα και προσωπικό στην πρόληψη και καταστολή μεγάλων καταστροφών (πυρκαγιές, εκχιονισμοί κ.λπ.).
  • Μετρά τις καταναλώσεις νερού και φροντίζει να ανακυκλώνει σχεδόν όλη την ποσότητα νερού που διαχειρίζεται στις εγκαταστάσεις της.